středa 4. dubna 2012

Lázeňský dům v novém lesku


Vila Eugen v Karlově Studánce je kulturní památkou se zděným přízemím, v patře se jedná o dřevostavbu realizovanou srubovou technologií. Neuvážené zásahy a špatná údržba ji značně poškodily, její krásu obnovila nedávno dokončená rekonstrukce.


(foto Martin Kocich)
Eugen v době vyklízení a provádění vnitřních demoličních prací.

Původní, již nefunkční, odvětrávaný sokl.
Prostor pod střechou poškozený zatékáním. Dřevěné konstrukce byly v několika místech napadeny dřevokaznou houbou či hmyzem. Byl zaznamenán výskyt dřevomorky.
Stav srubové části v místě obkladů v koupelnách a WC. Srubová konstrukce byla narušena neodbornými zásahy, vlivem vlhkosti a následně i působením dřevokazných hub.


Stav vnější strany srubové stavby.


Zahájení demoličních prací předcházelo podepření střední nosné zdi.


Odstranění zděné výplně vnitřních hrázděných stěn – mnohdy se jednalo o nepůvodní úpravy.

Injektáž soklové části polyuretanovou pryskyřicí a následná aplikace sanační omítky. Sanační omítka byla do výše 50cm použita také v interiéru.


Injektáž zdí v suterénu polyuretanovou pryskyřicí.
Exteriér pod lešením – snímání poškozených detailů a tryskání fasády.


Fasáda v průběhu tryskání.
Stav některých dřevěných detailů na fasádě.


Vnější dřevěné detaily byly sejmuty, otryskány a zrenovovány.(Stříšky nad okny)
Tryskání předsazené verandy.


Osazení podchycujících ocelových botek ve spodní úrovni srubové části stavby. Následně byly vadné spodní trámy vyřezány a nahrazeny fošnami a izolací. Z venkovní strany se v dané řadě nacházely ozdobné prvky dřevěné dekorace nad římsou.
Důvodem poškození dřeva bylo především zatékání právě v místě římsy, která odděluje zděnou a dřevěnou část stavby.


Spolu s botkami byly v některých místech instalovány rámy, ztužující celou dřevěnou část stavby.


Odstraněné části dřevěných konstrukcí.
Doplnění srubových konstrukcí fošnami.


Výměna podlah v přízemí, včetně násypů.


Zpevnění prohnutých stropních trámů příložkami z fošen a impregnace. Příložky rovněž vymezily rovinu podlahy.


Dozděné hlavice komínů s integrovaným odvětráním koupelen, kanalizačního potrubí a rovněž i ventilačního hřebene.


Historická tabule s nápisem Eugen, nalezená v areálu lázní během výstavby. Tabule pravděpodobně v exteriéru nikdy nevisela.
Vzorkování fasádních barev v přízemí.
Detail dřevěných konstrukcí po otryskání.
Vzorkování nátěru srubové části.


Vzorkování barevných akcentů – zvýraznění ozdobných lišt. I v tomto případě musely být lišty vyrobeny nově na CNC fréze.
Nové oplechování přechodové (kordonové) římsy s kopiemi původních dřevěných ozdobných prvků. Prvky jsou umístěny na vyměněných fošnách.
Jedno z mála nových zdění – jedna z příček v přízemí byla příliš staticky narušena.


Zateplování dřevostavby izolací z ovčí vlny do dřevěného roštu.


Hliníkové profily pro nové příčky, v pozadí parozábrana na vnitřní straně dřevěných obvodových konstrukcí.
Obloukové příčky v místě schodiště.


Po oškrabání výmaleb byly na schodišti nalezeny stopy původních výmaleb.


Hubení škůdců a současně vysušování vlhkého dřeva mikrovlnami. Vlhkost vznikala z důvodu mokrých procesů a prací uvnitř stavby v kombinaci se zimním obdobím.
Jiný typ mikrovlnného zařízení.
Detail vyztužení krovových konstrukcí a tepelná izolace z ovčí vlny. Ztužení krovu bylo z důvodu normě nevyhovujících průřezů konstrukcí krovu.


Konstrukce odvětrávaného hřebene.


Parotěsná fólie a instalovaný světlovod v místě vikýře – ve výsledku nejlepší řešení tepelného mostu v tomto místě.


Započetí pokládky SDK konstrukcí.
Kopie původních oken.
Restaurované vstupní dveře na dílně.


Kopie původních ozdobných skleněných výplní – zhotoveno dle poslední dochované tabule skla.


Kopie původních dveří – práce na široké obložce.


Vzhledem k časovému tlaku a rovněž i k omezení vlhkých procesů bylo řešení opravy podhledů ve zděné části řešeno spuštěným SDK stropem. Fabióny byly řešeny ohýbaným sádrokartonem.


Přízemí po zaklopení stropu.


Pohled na složité sádrokartonové konstrukce v interiéru.
Stav kovové korouhve po snesení. Prvky byly renovovány, případně kovářsky nově vyrobeny.


Litinová kuželka zábradlí po odstranění všech pozdějších nátěrových vrstev. 


Nové vřetenové schodiště, spojující 2.a 3.NP.


Kompletace vnitřních částí a permanentní vysoušení prostor.


Suché podlahy byly vzhledem k eliminaci vlhkosti a celkovému odlehčení zvoleny kromě prostoru schodiště v celém interiéru.


Dokončování prací na vstupním a schodišťovém prostoru.


Sněhové podmínky v průběhu výstavby. Budova se nachází v údolí pod nejvyšší horou Moravy.


Osazování prosklené stěny do schodiště.


Ověřování pozice pro restaurovanou tabuli Eugen na zhotovené maketě.


Repasé kovových prvků na fasádě – ovládání sklopné markýzy na terase.
Kovářsky vyrobené repliky ozdob na okapní háky.
Zvýrazněné ozdobné prvky po nátěru.
Vzorkování interiéru probíhalo na místě.


Pozůstatky původní dlažby na podestách.


Nová dřevěný povrch terasy.


Interiér verandy po renovaci.


Dokončování exteriéru
Interiér schodiště ještě před provedením linkové výmalby.


Pokládka dlažeb v historickém stylu.
Interiér chodiště po provedení linkových výmaleb.


Interiéry po provedení barevných výmaleb.


Detail při dokončování koupelen.


Úklid před kolaudací.


Detail interiéru společných prostor.


Detail interiéru v podkroví.


Detail interiéru - dekor na stěnách.


Detail interiéru - světlík v místě střešního výlezu.


Detail interiéru - posuvné dveře do jedné z koupelen.
Na samotný závěr osazení historické tabule s názvem „Villa Eugen“.
Nová podoba Lázeňského domu Eugen v Karlově Studánce.(foto Martin Kocich)


Lázeňský dům - popis stavu před rekonstrukcí
L.d. Eugen je dvoupodlažní budova s podkrovím o půdorysu ve tvaru kříže. Budova je částečně podsklepená. Princip kříže se v dispozičním i konstrukčním smyslu propisuje celým domem. Objekt je v podélném směru vyztužen střední nosnou zdí v přízemní části a kolmo napojeným schodištěm.

Základy lázeňského domu a jsou kamenné, spojované cementovou maltou. Přízemí objektu je zděné z cihel, omítané a z exteriéru členěno bosážemi, římsami, zdobeným ostěním oken. V dalším podlaží pokračuje zděná část již jen u ztužujícího tělesa schodiště a další nosné konstrukce jsou již dřevěné.
Obvodové dřevěné stěny jsou roubené z dřevěných trámů o rozměrech 160 x 220 mm. Z exteriérové strany jsou zaobleny, vnitřní strana a ložné spáry jsou rovné.
V horních patrech je střední stěna dřevěná (sloupková) a na ní se mimo schodiště napojují dvě stejně provedené příčné stěny. Ve střední zdi jsou dvě zděná centrální komínová tělesa.
Stropy jsou z velké části dřevěné trámové, pouze v přízemí je pod hlavní a první vedlejší podestou schodiště valená klenba. Strop nad sklepním prostorem je železobetonový.
Schodiště je tří a dvouramenné se zdobeným zábradlím a mramorovými stupni vetknutými do obvodových zdí.
Stavbu přikrývají dvě kolmo na sebe položené sedlové střechy s polovalbami a krytinou z měděného falcovaného plechu. Konstrukce krovu je klasická stojatá stolice, kde jsou plné vazby uloženy na vazných trámech a z části tvořeny roubenou stěnou.
Tak jako zděná, tak i dřevěná část stavby je bohatě zdobena. Řezbářské detaily se projevují zejména na římsách a na viditelných konstrukcích krovu a zdobných štítů. Na dřevěných detailech s florální tématikou je dobře patrný vliv nastupující secese.

U objektu se dále nachází vstupní veranda, jež je zastřešena balkónem. Z historických pramenů vyplývalo, že se jednalo o balkon podepřený sloupy kryjící vstup, s nástupními schodišti z obou stran. V pozdější době byla podpěrná konstrukce opláštěna a jedna ze vstupních stran „zaslepena“.

Postup prací
Po vyklizení objektu bylo provedeno provizorní statické podchycení střední nosné zdi na celou její výšku. Následně byly provedeny bourací práce, včetně vybrání souvrství podlah a obkladů stěn až na nosnou konstrukci. Po provedení těchto kroků byly potvrzeny a povětšinou i odstraněny příčiny poruch a při obnažení nosných konstrukcí odhalen skutečný stav objektu.
Kromě provlhlé spodní části stavby byly navíc k řešení četné poruchy vlivem zatékání, případně vinou neodborných úprav – kondenzace, vzlínající vlhkost v koupelnách. Dřevěné konstrukce byly na několika místech napadeny dřevokaznou houbou či hmyzem. Byl zaznamenán i výskyt dřevomorky. Z nosných konstrukcí byly zasaženy některé stropní trámy a vinou zatékání v místě římsy zejména celý obvod srubové nástavby v místě založení. Ze strany exteriéru byly dřevěné konstrukce poškozeny neodbornými nátěry a povětrností.

Spodní část stavby byla poškozena vzlínáním vlhkosti z terénu, dlouhodobě netěsnou kanalizací a nešťastnou pozdější přizdívkou soklu s nefunkčními větracími trubicemi. Sokl a kanalizace byly odstraněny, vlhkost z terénu byla vyřešena opravou střešních svodů a systémem drenáží (pozn.1). Následně byla provedena injektáž soklové části polyuretanovou pryskyřicí a aplikace sanační omítky. Sanační omítka byla do výše 50cm použita také v interiéru.
V případě nosných dřevěných konstrukcí byl nejsložitější krok výměna základových trámů srubové stavby. Na vybraných místech byly spodní trámy přerušeny a v místě přerušení na nadbetonávku zdiva osazeny podchycující ocelové botky. Spolu s botkami byly na několika místech instalovány ocelové rámy, ztužující celou dřevěnou část stavby. Poškozené trámy byly postupně nahrazeny fošnami a tepelnou izolací. V případě dřevěných stropů byly poškozené trámy vyměněny a celkově byly stropy zesíleny dřevěnými příložkami z fošen. Příložky kromě zesílení vytvořily rovný podklad pro konstrukce podlah.
Zesíleny musely být i vaznice v konstrukci krovu a to ocelovými válcovanými profily.
V průběhu sanace dřevěných konstrukcí byla postupně prováděna ochranná a preventivní opatření - impregnace, ničení škůdců mikrovlnným zářením.
V exteriéru byly sejmuty dřevěné nenosné detaily a celá srubová stavba i vnější konstrukce krovu byly otryskány. Detaily byly čištěny stejnou technologií, v případě velmi poškozených byly nahrazeny dřevěnými kopiemi. Výměnou oplechování říms bylo zamezeno novému zatékání do fasády. Sejmuty byly také kovové detaily, restaurovány, případně doplněny kopiemi.
Barevné provedení fasád bylo realizováno dle dostupných historických podkladů z místního archivu. Vybrané barevné varianty byly ověřeny na vzorcích.

U nových zásahů v interiéru bylo snahou v maximální míře omezit mokré procesy a to nejen z důvodu zabudování vlhkosti v souvislosti s velkým množstvím dřevěných konstrukcí, ale rovněž vzhledem k termínu realizace během zimního období. Zděné konstrukce, betonové podlahy a nové omítky byly realizovány ve větší míře pouze v přízemí a u nových částí komínových těles. I přes to však bylo nutno provádět průběžné vysoušení stavby (dřevěné konstrukce byly vysoušeny při aplikaci mikrovlnného hubení škůdců).

V místě dřevostavby byl objekt zevnitř zaizolován a dokončen suchou montáží. K tomu bylo využito přírodního izolačního materiálu z ovčí vlny do dřevěného roštu. Na druhou vrstvu roštu je ukotvena parozábrana, jejíž spoje se provedly pomocí oboustranné pásky. Poté byl realizován rošt ze sádrokartonových profilů a opláštění protipožárním sádrokartonem.
Příčky v části dřevostavby jsou montované ze sádrokartonových desek, podlahy na dřevěných stropech v technologii suché pokládky (sádrovláknité desky).

V případě izolace a opláštění podkroví byla pod záklopem ponechána vzduchová mezera, do níž proudí vzduch z otvorů v místě styku střechy a stěny. Vymezena je latěmi, na kterých jsou ukotveny izolační desky o tl. 21 mm, hydrofobizované parafínem (pojistná hydroizolace). Pod deskami je mezikrokevní izolace z ovčí vlny s přidaným bikomponentním vláknem A500 naturwool v tl. 4 x 50 mm a dále konstrukce pro sádrokartonový podhled s parozábranou. V místě profilů byla přes parozábranu nalepena těsnicí páska, které zajistí neprůvzdušnost v místech kotvení podhledů. V úrovni hřebenu je vytvořen větrací kanál, napojený na mezistřešní mezery, ve kterém je vytvářen podtlak pomocí dvou ventilačních turbín, osazených na hlavicích komínových těles.

Po dokončení instalací, podlah a zaklopení ve všech podlažích, byly v souladu s požadavky na interiér provedeny finální povrchové úpravy – obklady, dlažby, koberce, výmalby a tapety.

Výplně otvorů
Okna a dveře byly poškozeny nebo nevhodně provedeny nově, proto byly vyměněny za repliky. U oken zůstalo zachováno jejich členění, do vnějšího křídla se osadilo izolační dvojsklo (vnitřní je zaskleno jednoduchým sklem). Dveře v interiéru byly nahrazeny, a to včetně zárubní. Vstupní dveře do apartmánů jsou v historickém duchu - obložkové z masivu, uvnitř apartmánů jsou zcela moderní bezpolodrážkové.

Komíny
Komínová tělesa nejsou využita k odvodu spalin, proto dnes slouží pro vzduchotechniku a odvětrání kanalizace. Jeden z průduchů v podkrovní části byl odstraněn, zbývající dvě tělesa byla rozebrána do výšky 2,8 m nad úroveň stávající podlahy. Na této úrovni byl vytvořen železobetonový věnec o výšce 10 cm, nad nímž bylo po obvodu vyzděno nové komínové těleso. Ve vzniklém prostoru jsou umístěny rozvody vzduchotechniky a větrací hlavice. Výdechy vzduchotechniky jsou vyvedeny bokem přes ventilační mřížku. V podkroví byla komínová tělesa v části jejich uskočení dozděna z pórobetonových tvárnic.


Technické zařízení budovy
Zásobování teplem zajišťuje stávající přívodní potrubí teplovodu, které je v suterénu napojeno na výměník, za nímž se nachází směšovací a rozdělovací zařízení. Teplovod je veden z nedaleké centrální výtopny areálu lázní.
Objekt je větrán přirozeně, v koupelnách ve středu dispozice nuceně ventilátory, napojenými na komínové průduchy.
K letnímu dochlazení slouží multisplitový systém klimatizace s vnější jednotkou umístěnou ve zvukově izolovaném boxu na východní straně objektu.

Ve vile byl realizován nový topný systém, systém chlazení a rovněž kompletní systém zdravotně technických instalací. Kromě toho byly provedeny veškeré silnoproudé a slaboproudé instalace, včetně lázněmi centrálně spravovaného, zónově rozděleného, systému měření a regulace.

Investor:  Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p.
Místo stavby: Karlova Studánka, Jeseníky
Projekt: podzim 2009 – podzim 2010
Architekt, zodpovědný projektant: Ing.arch. Ondřej Vysloužil, Vysloužil architekti
Projekt interiéru: Ing.arch. Markéta Vysloužilová, Ing. Iveta Janečková
Stavební část: Ondřej Mlčoch, Ing.arch. Ondřej Vysloužil
Statika: Ing. Aleš Fiala
Technika prostředí: Ing. Michal Havlíček, MAXXI – THERM, spol. s r.o.
Elektro - silnoproud: Ing. Norbert Kotyrba
Elektro - slaboproud: Jan Kupec
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Miroslav Sopůšek
Inženýring a technický dozor: Ing. Ladislav Procházka, PROCHÁZKA - stavební fima, spol. s r.o.,
Zodpovědný zástupce investora: Alois Brzezny

Realizace: podzim 2010 - jaro 2011
Dodavatel stavby:   Czasch spol. s r.o.
Dodavatel interiéru:  Interdekor HP s.r.o.
Náklady: necelých 19 mil. Kč (spolufinancováno prostřednictvím Regionálního operačního programu, z dotačních fondů EU, za podpory Moravskoslezského kraje).     


Fotodokumentace a článek: Vysloužil Architekti 2012


Comments System

Disqus Shortname